Seats never won by ShivSena

Seats never won by ShivSena
1990 ते 2004 याकाळात शिवसेनेने कधीही न जिंकलेल्या जागा
यापैकी फक्त ६ जागा शिवसेना जिंकू शकली तर भाजपने तब्बल १४ जागा जिंकल्या

(TOTAL 65 Seats) (मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरचा आकडा ९ आहे तो चेक करणे)


जिल्हा
मतदारसंघ (कंसात नवं नाव)
२०१४
1
रायगड
माणगाव

2.

पेण
पराभूत
3.

अलिबाग
पराभूत
4.
मुंबई
कुलाबा
पराभूत
भाजप विजयी
5.

उमरखाडी (मुंबादेवी)
पराभूत
6.

नागपाडा

7.
ठाणे
वसई
पराभूत
8.

डहाणू
पराभूत
भाजप विजयी
9.
नाशिक
दिंडोरी
पराभूत
10.

सुरगणा

11.
नंदूरबार
नंदूरबार
पराभूत
भाजप विजयी
12.

अकराणी (अक्कलकुवा)
पराभूत
13.
धुळे
कुसुंबा (धुळे ग्रामीण)
पराभूत
14.

धुळे
पराभूत
भाजप विजयी
15.
बुलडाणा
सिंदखेड राजा
विजयी
16.
अकोला
मंगरुळपीर

17.
अमरावती
मोर्शी
पराभूत
भाजप विजयी
18.
वर्धा
वर्धा
पराभूत
भाजप विजयी
19.
नागपूर
नागपूर पूर्व
पराभूत
भाजप विजयी
20.

कळमेश्वर (सावनेर)
पराभूत
21.

काटोल
पराभूत
भाजप विजयी
22.
भंडारा
अड्यार

23.
चंद्रपूर
राजुरा
पराभूत
भाजप विजयी
24.

भद्रावती (वरोरा)
विजयी

25.
यवतमाळ
राळेगाव
पराभूत
भाजप विजयी
26.

पुसद
पराभूत
27.
नांदेड
मुखेड
पराभूत
भाजप विजयी
28.

भोकर
पराभूत
29.

बिलोली (देगलूर)
विजयी
30.
परभणी
जिंतूर
पराभूत
31.
उस्मानाबाद
उस्मानाबाद
पराभूत
32.

तुळजापूर
पराभूत
33.
सोलापूर
सोलापूर दक्षिण
पराभूत
भाजप विजयी
34.

मंगळवेढे (पंढरपूर)

35.

मोहोळ
पराभूत
36.

माढा
पराभूत
37.

पंढरपूर
पराभूत
38.
अहमदनगर
अहमदनगर उत्तर

39.

श्रीरामपूर
पराभूत
40.

संगमनेर
पराभूत
41.

नगर-अकोले
पराभूत

42.
पुणे
आंबेगाव
पराभूत
43.

खेड-आळंदी
विजयी
44.

इंदापूर
पराभूत
45.

बारामती
पराभूत
46.

पुरंदर
विजयी
47.

भोर
पराभूत
48.
सातारा
फलटण
पराभूत
49.

माण

50.

कोरेगाव
पराभूत
51.

वाई
पराभूत
52.

कराड दक्षिण
पराभूत
53.
सांगली
शिराळा
पराभूत
भाजप विजयी
54.

भिलवडी-वांगी

55.

मिरज
पराभूत
भाजप विजयी
56.

तासगाव
पराभूत
57.

कवठे महांकाळ

58.
कोल्हापूर
शिरोळ
विजयी
59.

वडगाव

60.

पन्हाळा

61.

सांगरुळ

62.

राधानगरी
विजयी
63.

कागल
पराभूत
64.

गडहिंग्लज

65.

चंदगड
पराभूत

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र चे मुख्यमंत्री - 1960 ते आज पर्यंत

गुजरात की राजनैतिक नसबंदी, हम एक ( राज्य) हमारे दो ( राजनैतिक दल).