Sunday, October 26, 2014

key holders of Maharashtra State stable government

अपक्ष 
1.    रवी राणा, बडनेरा
2.    बच्चू कडू, अचलपूर
3.    मोहन फड, पाथरी
4.    गणपत गायकवाड, कल्याण पूर्व
5.    महेश लांडगे, भोसरी
6.    विनायक पाटील, अहमदपूर
7.    शिरीष चौधरी, अमळनेर

8.    शेकाप - धैर्यशील पाटील, पेण
9.    शेकाप - सुभाष पाटील, अलिबाग
10.                      शेकाप- गणपतराव देशमुख, सांगोला

11.                      बविआ - विलास तरे, बोईसर
12.                      बविआ - क्षितीज ठाकूर, नालासोपारा
13.                      बविआ - हितेंद्र ठाकूर, वसई

14.                      एमआयएम - इम्तियाज जलील
15.                      एमआयएम - युसुफ पठाण

16.                      माकप - जिवापांडू गावित

17.                      भारिप ब.म.स बळीराम शिरस्कार

18.                      सप- अबू आझमी, मानखुर्द

19.                      मनसे - शरद सोनवणे, जुन्नर

20.                      रासप- राहुल कुल, दौंड