Sunday, October 26, 2014

युती तुटल्यामुळे 55 जागांचं नुकसान?

युती तुटल्यामुळे 55 जागांचं नुकसान?

भाजप आणि शिवसेनेच्या एकत्र लढली असती तर मतांची बेरीज आता विजयी झालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवारापेक्षा जास्त होते अशा किमान जागा 55

म्हणजे सध्या मिळालेल्या जागांत 55 ची भर
123+63+55=241जागा महायुतीला मिळाल्या असत्या

भाजपमुळे पडलेल्या शिवसेनेच्या जागा (22)

विजयी
पडलेली मतं
 मार्जिन
शिवसेना
भाजप
एकूण मतं
अहमदनगर
काँग्रेस
49,378
3317
46061
39913
85913
ऐरोली
राष्ट्रवादी
76,444
8725
67719
46405
1,14,124
अकोले
राष्ट्रवादी
67,696
20,062
47,634
27,446
75,080
औरंगाबाद पूर्व
एमआयएम
61,843
19,982
41,861
40,770
82631
औसा
काँग्रेस
64,237
8858
55,379
37,414
92,793
बडनेरा
अपक्ष
46,827
7419
39,408
31,455
70,863
बार्शी
राष्ट्रवादी
97,695
5151
92,544
16,504
1,09,048
भोसरी
अपक्ष
60,173
15,316
44,857
43,626
88,483
बोईसर
बविआ
64,550
12,873
51,677
30,228
81,905
दापोली
काँग्रेस
52,907
3,784
49,123
13,971
63,094
धारावी
काँग्रेस
47,711
15321
32,390
20,763
53,153
एरंडोल
राष्ट्रवादी
55,656
1,983
53,673
28,901
82,574
इगतपुरी
काँग्रेस
49,128
10,377
38,751
11,250
50,001
जुन्नर
मनसे
60,305
16,923
43,382
22,455
65,837
कल्याण पूर्व
अपक्ष
36,357
745
35,612
28,004
63,616
नांदगाव
राष्ट्रवादी
69,263
18,436
50,827
50,351
1,01,078
उस्मानाबाद
राष्ट्रवादी
88,469
10,806
77,663
26,081
1,03,744
परांडा
राष्ट्रवादी
78,548
12,389
66,159
37,324
1,03,483
शहापूर
राष्ट्रवादी
56,813
5,544
51,269
18,246
69,515
श्रीवर्धन
राष्ट्रवादी
61,038
77
60,961
11,295
72,256
सोलापूर मध्य
काँग्रेस
46,907

33,334
23,329

वैजापूर
राष्ट्रवादी
53,114

48,405
24,243

शिवसेनेमुळे पडलेल्या भाजपच्या जागा (23)


विजयी
पडलेली मतं
 मार्जिन
भाजप
शिवसेना
एकूण मतं
बागलाण
राष्ट्रवादी
68,434
4181
64,253
9,108
73,361
बीड
राष्ट्रवादी
77,134
6132
71,002
30,602
1,01,604
बुलडाणा
काँग्रेस
46,985
13,748
33,237
32,946
66,183
भायखळा
एमआयएम
25,314
1,357
23,957
20,895 (अभासेना)
44,852
चिखली
काँग्रेस
61,581
14,061
47,520
26,929
74,449
देवळी
काँग्रेस
62,533
943
61,590
4,609
66,119
धामनगाव रेल्वे
काँग्रेस
70,879
974
69,905
14,161

गंगाखेड
राष्ट्रवादी
58,415

56,126 रासप
41,915

घनसावंगी
राष्ट्रवादी
98,030

54,554
45,657

गोंदिया
काँग्रेस
62,701

51,943
20,876

मालाड पश्चिम
काँग्रेस
56,574

54,271
17,888

माण
काँग्रेस
75,708

52,357 (रासप)
31,032

मोहोळ
राष्ट्रवादी
62,120

53,753
42,478

मुंबादेवी
काँग्रेस
39,188

30,675
15,479

नांदेड-उत्तर
काँग्रेस
40,356

32,754
23,103

पंढरपूर
काँग्रेस
91,863

82,950 (स्वाभिमानी)
40,910

साक्री
काँग्रेस
74,760

71,437
12,832

श्रीगोंदा
राष्ट्रवादी
99,281

85,644
22,054

श्रीरामपूर
काँग्रेस
57,118

45,634
37,580

सिल्लोड
काँग्रेस
96,038

82,117
15,909

तिवसा
काँग्रेस
58,808

38,367
28,671

उल्हासनगर
राष्ट्रवादी
43,760

41,897
23,868

वडाळा
काँग्रेस
38,540

37,740
32,080

No comments: